Tập đoàn GS E&C đã quyết định đổi tên dự án Xi Thủ Thiêm thành Thủ Thiêm Zeit

Additional menu

Các nguyên nhân để mua căn hộ Thủ Thiêm Xi