Tháng 08-2019: Dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục cần thiết để chào bán ra thị trường vào cuối năm 2019. - GS E&C.

Additional menu